Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Dakbeheer Kieskeurig BV

Artikel 1 Definities
1. Dakbeheer Kieskeurig is een Besloten Vennootschap die zich ten doel stelt tot het uitvoeren
van dakrenovaties en dakreparaties.
2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Algemene voorwaarden’ verstaan: de
onderhavige Algemene voorwaarden.
3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Klant’ verstaan: de natuurlijke persoon die
niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit en
gebruikmaakt van de Diensten van Dakbeheer Kieskeurig.
4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Partijen’, en ieder afzonderlijk als ‘Partij’,
verstaan: Dakbeheer Kieskeurig en/of Klant.
5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de tussen
Dakbeheer Kieskeurig en Klant gesloten Overeenkomst, al dan niet gesloten in het kader van
een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand waarbij tot het
moment van sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of
meer middelen voor communicatie op afstand, waarbij Dakbeheer Kieskeurig zich jegens
Klant verbindt Diensten te verrichten en Klant zich verbindt hiervoor een prijs te betalen. De
Overeenkomst komt tot stand door een aanbod van Dakbeheer Kieskeurig en de
aanvaarding daarvan door Klant, hetgeen nader wordt gespecificeerd in artikel 4.3 van deze
Algemene voorwaarden.
6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Dakbeheer
Kieskeurig en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde Diensten, onder
andere inhoudende reparaties van daklekkages, dakonderhoud, dakinspecties, vernieuwen
van dakbedekkingen , en geleverde Producten alsmede alle andere door Dakbeheer Kieskeurig
ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader
van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek
van Klant worden verricht.
7. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de Website van Dakbeheer
Kieskeurig, te raadplegen via www.dakbeheerkieskeurig.nl.

Artikel 2 Identiteit van Dakbeheer Kieskeurig
1. Dakbeheer Kieskeurig is bij de KvK geregistreerd onder nummer 84851708 en draagt
btwidentificatienummer NL863413146B01. Dakbeheer Kieskeurig is gevestigd aan
Winthontlaan 200 (3526 KV) te Utrecht.
2. Dakbeheer Kieskeurig is per e-mail te bereiken via info@dakbeheerkieskeurig.nl of middels
de Website www.dakbeheerkieskeurig.nl en telefonisch op 085-1301937.

Artikel 3 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden
1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Dakbeheer Kieskeurig
en op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten, leveringen, commerciële relaties en
overige rechtsverhoudingen tussen Partijen. De Algemene voorwaarden van Klant worden
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en
schriftelijk met Dakbeheer Kieskeurig overeengekomen.
3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de
hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten
van Klant.
5. Indien blijkt dat een bepaling of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig
zijn, wordt de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden
alsmede de gehele Overeenkomst niet aangetast. Partijen zullen zich in een dergelijk geval
inspannen de nietige bepaling te vervangen voor een nieuwe, geldige bepaling die zo dicht
mogelijk de ongeldige bepaling benadert binnen de strekking van de oorspronkelijke
Algemene voorwaarden.

Artikel 4 Aanbod en totstandkoming Overeenkomst
1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders
aangegeven.
2. Klant kan contact opnemen met Dakbeheer Kieskeurig via de Website, e-mail of telefoon
voor een van de aangeboden Diensten.
3. Dakbeheer Kieskeurig zal met Klant overleggen omtrent zijn verwachtingen, hierna volgt een
inspectie aan het dak waarna Dakbeheer Kieskeurig een offerte opmaakt die per brief of per
e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van
de offerte.
4. Als Dakbeheer Kieskeurig een bevestiging naar Klant stuurt, geeft die bevestiging richting
aan de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke
verschrijvingen. Dakbeheer Kieskeurig kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien
Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een
kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
5. Indien Klant aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Dakbeheer Kieskeurig
dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Dakbeheer Kieskeurig deze
schriftelijk bevestigt.
6. Een opdracht door Klant waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft
schriftelijke aanvaarding door Dakbeheer Kieskeurig.

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst
1. Dakbeheer Kieskeurig zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig
de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
2. Dakbeheer Kieskeurig heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door
derden.
3. Bij het inschakelen van derden zal Dakbeheer Kieskeurig de nodige zorgvuldigheid in acht
nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Klant redelijkerwijs
mogelijk en gebruikelijk is, met Klant overleggen. De kosten van het inschakelen van deze
derden komen voor rekening van Klant, en zullen door Dakbeheer Kieskeurig worden
doorbelast aan Klant.
4. De Overeenkomst kan alleen door Dakbeheer Kieskeurig worden uitgevoerd indien Klant
volledige en correcte (contact)gegevens verstrekt aan Dakbeheer Kieskeurig bij het sluiten
van de Overeenkomst. Klant draagt er derhalve zorg voor dat alle gegevens, waarvan
Dakbeheer Kieskeurig aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Klant redelijkerwijs
behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst,
tijdig aan Dakbeheer Kieskeurig worden verstrekt.
5. Klant draagt er zorg voor dat Dakbeheer Kieskeurig zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan
verrichten. Indien Klant zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit
voortvloeiende schade te vergoeden.
6. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is
dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Klant Dakbeheer
Kieskeurig hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Dakbeheer Kieskeurig dient daarbij een
redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 6 Meer- en minderwerk
1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke
uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Dakbeheer
Kieskeurig en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de
Overeenkomst overgaan.
2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake
van meer- of minderwerk. Dakbeheer Kieskeurig en Opdrachtgever maken onderling
afspraken over de facturering van meer- of minderwerk.
3. In ieder geval is sprake van meer- en minderwerk indien:
a. er sprake is van een wijziging van de opdracht;
b. Dakbeheer Kieskeurig wegens onvoldoende informatie van Opdrachtgever extra
werkzaamheden dient te verrichten;
c. er naar schatting meer dan 10% van de overeenkomst wordt afgeweken; of
d. de normale werktijd met meer dan 10% wordt overschreden.
4. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt
op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Dit geldt ook voor het berekenen van
minderwerk.
5. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen
wanprestatie van Dakbeheer Kieskeurig op en is voor Opdrachtgever geen grond om de
Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
6. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Dakbeheer Kieskeurig en
Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een
aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen. De
Algemene voorwaarden zijn op deze gewijzigde Overeenkomst van toepassing.

Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst
1. Dakbeheer Kieskeurig is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
Overeenkomst te ontbinden, indien Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet
volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Dakbeheer Kieskeurig goede grond heeft te vrezen
dat Klant in die verplichtingen zal tekortschieten, mits Dakbeheer Kieskeurig Klant door
middel van een schriftelijke aanmaning in gebreke heeft gesteld, waarbij Klant een redelijke
termijn voor de nakoming van de verplichtingen wordt gesteld, en nakoming binnen deze
termijn uitblijft.
2. Voorts is Dakbeheer Kieskeurig bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, onder dezelfde
voorwaarden als bedoeld in lid 1 van dit Artikel, indien zich omstandigheden voordoen welke
van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde
instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
3. Indien Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, deze
nietnakoming ontbinding rechtvaardigt en Klant in verzuim is, dan is Dakbeheer Kieskeurig
gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden door middel van
een schriftelijke verklaring jegens Klant, waarbij Klant, uit hoofde van wanprestatie, tot
schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 8 Annulering
1. Annulering van de Overeenkomst na ondertekening van de offerte is niet mogelijk, tenzij de
werkzaamheden nog geen aanvang hebben genomen.
2. Annulering dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door
Dakbeheer Kieskeurig.
3. Bij annulering na ondertekening van de offerte is Dakbeheer Kieskeurig gerechtigd een boete
van 30% van het overeengekomen bedrag in de offerte in rekening te brengen, of is
Dakbeheer Kieskeurig gerechtigd het aantal bestede uren ten tijde van annulering in
rekening te brengen.
4. Indien de klant de opdracht annuleert en/of goederen weigert af te nemen na
ondertekening van de offerte, is hij verplicht de door Dakbeheer Kieskeurig reeds
aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende
prijs, over te nemen.
5. Klant is voorts verplicht Dakbeheer Kieskeurig te vrijwaren tegen vorderingen van derden als
gevolg van annulering de dienst en/of weigering der goederen, na ondertekening van de
offerte.
6. Onverminderd de vorige leden behoudt Dakbeheer Kieskeurig alle rechten voor om volledige
nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 9 Kosten, honorering en betaling
1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
Tevens is Dakbeheer Kieskeurig bevoegd reiskosten in rekening te brengen.
2. Naast het overleggen van een offerte heeft Dakbeheer Kieskeurig de mogelijkheid om de
uitgevoerde Overeenkomst middels nacalculatie in rekening te brengen op basis van het
aantal bestede uren, met toepassing van het uurtarief van Dakbeheer Kieskeurig, tenzij
partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3. Dakbeheer Kieskeurig heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave
te herstellen.
4. Betaling dient te geschieden middels bankoverschrijving en/of per mobiel pin apparaat op
het moment van oplevering.
5. Dakbeheer Kieskeurig heeft het recht een aanbetaling te verlangen.
6. Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens
onverwijld aan Dakbeheer Kieskeurig mede te delen.
7. Opdrachtgever gaat akkoord met de mogelijkheid van digitale facturering, tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk anders overeengekomen.
8. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is
Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is
vereist. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het
opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is
tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
9. Indien Dakbeheer Kieskeurig besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer
niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de
verschuldigde hoofdsom en de in artikel 9.8 genoemde rente, tevens gehouden alle in
redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De
vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld
conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke
incassokosten.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle goederen geleverd door Dakbeheer Kieskeurig blijven in het eigendom van Dakbeheer
Kieskeurig, voor zolang deze goederen niet of niet helemaal zijn afbetaald.
2. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van Dakbeheer Kieskeurig door zaakvorming of
anderszins tenietgaat, behoudt Dakbeheer Kieskeurig zich het recht een bezitloos pandrecht
op een zaak te vestigen, tot zekerheidstelling van al hetgeen Klant nog aan Dakbeheer
Kieskeurig verschuldigd is of zal zijn. Klant dient dit bezitloze pandrecht op het eerste verzoek
van Dakbeheer Kieskeurig te vestigen.
3. Dakbeheer Kieskeurig heeft het recht goederen terug te vorderen en tot ons te nemen indien
de klant zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling
aanvraagt of heeft gekregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de
goederen wordt gelegd.
4. Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen,
waaronder mede te verstaan het verbinden van die goederen t.b.v. derden b.v.
bankinstellingen d.m.v. verpanding of eigendomsoverdracht tot zekerheid of anderszins, zijn
de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
1. Dakbeheer Kieskeurig is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
2. Dakbeheer Kieskeurig is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 12.
3. Klant vrijwaart Dakbeheer Kieskeurig voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
4. Dakbeheer Kieskeurig is niet aansprakelijk voor al reeds aanwezige schade, dan wel onderliggende of verborgen schade aan het dak.
5. Dakbeheer Kieskeurig is niet aansprakelijk voor eventuele onderliggende verborgen schade aan underlayment heden en/of isolatie bij het overlappen van de bestaande dakbedekking.
6. Dakbeheer Kieskeurig is niet aansprakelijk voor stormschade of voor reparaties uitgevoerd onder eigen beheer van de klant.
7. Dakbeheer Kieskeurig is niet aansprakelijk voor schade aan derden toegebracht door schoorsteenkappen welke ten tijden van plaatsing dan wel na plaatsing van het dak waaien.
8. Dakbeheer Kieskeurig is niet aansprakelijk voor schade op locatie aan een gebouw of andere zaken welke door toedoen van onderaannemers ontstaan zijn.
9. Indien Dakbeheer Kieskeurig aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Dakbeheer Kieskeurig met betrekking tot haar Diensten.
10. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij maakt naar aanleiding van de dienstverlening van Dakbeheer Kieskeurig.
11. De aansprakelijkheid van Dakbeheer Kieskeurig is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Dakbeheer Kieskeurig niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Klant betaalde bedrag.
12. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit Artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Dakbeheer Kieskeurig.
13. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 12 Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen
van Dakbeheer Kieskeurig, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de
Overeenkomst niet meer mogelijk is.
2. Onder overmacht zoals in het vorige lid van dit Artikel bedoeld, wordt mede verstaan, maar
is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Dakbeheer
Kieskeurig zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en
energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Dakbeheer Kieskeurig,
brand, overstromingen, natuurrampen, pandemieën, rellen, oorlog of anderszins
binnenlandse onrusten.
3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de
overmacht aanhoudt.
4. Indien sprake is van overmacht met als gevolg dat één der Partijen tekortschiet in de
nakoming van haar verbintenissen uit de Overeenkomst, is de andere Partij gerechtigd de
Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal
Dakbeheer Kieskeurig overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met
daarop in mindering gebracht alle kosten die Dakbeheer Kieskeurig heeft gemaakt met
betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 13 Garantie
1. Dakbeheer Kieskeurig biedt een garantie voor de door haar geleverde zaken tegen
materiaal- en fabricagefouten. De garantie houdt in dat Dakbeheer Kieskeurig de fouten
naar haar beste vermogen zal herstellen en indien nodig kosteloos vervangen. Gebreken
dienen schriftelijk bij Dakbeheer Kieskeurig te worden gemeld.
2. De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van
onjuist, ondeskundig, onzorgvuldig gebruik, gebruik voor andere dan normale doeleinden of
van buiten komende oorzaken, waaronder begrepen maar niet uitsluitend brand- of
waterschade.
3. De garantie is eveneens niet van toepassing indien de Producten door derden zijn gewijzigd
of worden onderhouden.
4. Bij onjuiste bevestiging en/of plaatsing van zonnepanelen op de dakbedekking of dakpannen
vervalt de garantie.
5. De periode van garantie is 5 jaar of 10 jaar vanaf het tijdstip van oplevering, afhankelijk van
de uitgevoerde werkzaamheden, tenzij anders is overeengekomen. Dakbeheer Kieskeurig zal
dit voorafgaand aan de offerte kenbaar maken aan de klant.
6. Indien Dakbeheer Kieskeurig herstelwerkzaamheden uitvoert die buiten het in dit Artikel
genoemde kader vallen, komen de kosten volgens de wet voor rekening van Dakbeheer
Kieskeurig.
7. Het in de Algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de
garantieaanspraken van Klant uit hoofde van de wet.

Artikel 14 Inspecteren van geleverde zaken
1. Opdrachtgever is gehouden de geleverde zaken op het moment van aflevering, althans
binnen een zo kort mogelijke termijn, te inspecteren of te doen inspecteren. Daarbij behoort
Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde
overeenstemmen met hetgeen in de Overeenkomst is bepaald.
2. Fouten of onjuistheden die bij een eerste inspectie geconstateerd kunnen worden, in acht
nemende de eisen van redelijkheid en billijkheid, dienen binnen 14 (veertien) werkdagen na
ontvangst van de Diensten schriftelijk aan Dakbeheer Kieskeurig te worden gemeld.
3. Overige klachten, waaronder begrepen klachten die niet bij een eerste inspectie
geconstateerd konden worden, dienen uiterlijk binnen één maand schriftelijk te worden
gemeld bij Dakbeheer Kieskeurig.

Artikel 15 Vertrouwelijkheid van gegevens
1. Elk der Partijen garandeert dat alle van de andere Partij ontvangen gegevens waarvan men
weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De Partij die
vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze
verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door
een der Partijen als zodanig zijn aangeduid. Dakbeheer Kieskeurig kan hieraan niet worden
gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een
rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de
overeenkomst.

Artikel 16 Intellectuele eigendom
1. Dakbeheer Kieskeurig behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op
grond van de Auteurswet.
2. Alle door Dakbeheer Kieskeurig geleverde zaken, waaronder begrepen maar niet uitsluitend
berekeningen, tekeningen en adviezen, blijven eigendom van Dakbeheer Kieskeurig en zijn
uitsluitend bedoeld om te worden gebruikt door Opdrachtgever in het kader van de
Diensten. De hiervoor genoemde gegevens/zaken mogen niet door Opdrachtgever zonder
uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Dakbeheer Kieskeurig worden
verveelvoudigd, openbaar gemaakt, geëxploiteerd of ter kennis van derden gebracht. Indien
Opdrachtgever zich niet houdt aan deze bepaling is Dakbeheer Kieskeurig gerechtigd
schadevergoeding te vorderen.
3. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen
beschikbaarstelling aan Dakbeheer Kieskeurig van gegevens. Opdrachtgever zal Dakbeheer
Kieskeurig vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig
beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig
recht van derden.

Artikel 17 Klachtenregeling
1. Indien Klant een klacht heeft, dient Klant dit schriftelijk te zenden aan
info@dakbeheerkieskeurig.nl of telefonisch te melden via +31614776314. De klacht wordt,
indien redelijkerwijs mogelijk, 5 (vijf) werkdagen na ontvangst van de klacht door Dakbeheer
Kieskeurig in behandeling genomen, waarna Klant zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie
ontvangt.
2. Klant heeft ook de mogelijkheid om een klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie
via het Europees ODR Platform, te vinden op de website
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Artikel 18 Wijzigingsbeding
1. Dakbeheer Kieskeurig behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te allen tijde
te wijzigen dan wel aan te vullen. Dakbeheer Kieskeurig zal Klant hiervan tijdig op de hoogte
brengen.
2. De gewijzigde Algemene voorwaarden zijn één maand na bekendmaking aan Klant van
toepassing op de Overeenkomst.
3. De Consument heeft de mogelijkheid om de Overeenkomst te ontbinden tot uiterlijk op de
dag van inwerkingtreding van de gewijzigde Algemene voorwaarden indien de wijzigingen
tot gevolg hebben dat Dakbeheer Kieskeurig Diensten kan leveren die wezenlijk anders zijn
dan Partijen bij het sluiten van de Overeenkomst met elkaar zijn overeengekomen.

Artikel 19 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op de rechtsverhouding(en) tussen Dakbeheer Kieskeurig en haar Klant is Nederlands recht
van toepassing.
2. Alle geschillen die tussen Dakbeheer Kieskeurig en Klant mochten ontstaan, worden
voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement waar Klant zijn of haar
woonplaats heeft.