Lekkage? Hulp nodig? Neem contact met ons op!

085 - 130 19 37

Bel met ons hoofdkantoor!

info@dakbeheerkieskeurig.nl

Stuur ons een e-mail!

Algemene voorwaarden

Artikel 1 definities

 1. Dakbeheer Kieskeurig is een Besloten Vennootschap die zich ten doel stelt tot het uitvoeren van dakrenovaties en dakreparaties.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Algemene voorwaarden’ verstaan: de onderhavige Algemene voorwaarden.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Klant’ verstaan: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit en gebruikmaakt van de Diensten van Dakbeheer Kieskeurig.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Partijen’, en ieder afzonderlijk als ‘Partij’, verstaan: Dakbeheer Kieskeurig en/of Klant.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de tussen Dakbeheer Kieskeurig en Klant gesloten Overeenkomst, al dan niet gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand waarbij tot het moment van sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, waarbij Dakbeheer Kieskeurig zich jegens Klant verbindt Diensten te verrichten en Klant zich verbindt hiervoor een prijs te betalen. De Overeenkomst komt tot stand door een aanbod van Dakbeheer Kieskeurig en de aanvaarding daarvan door Klant, hetgeen nader wordt gespecificeerd in artikel 4.3 van deze Algemene voorwaarden.
 6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Dakbeheer Kieskeurig en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde Diensten, onder andere inhoudende reparaties van daklekkages, dakonderhoud, dakinspecties, vernieuwen van dakbedekkingen , en geleverde Producten alsmede alle andere door Dakbeheer Kieskeurig ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht.
 7. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de Website van Dakbeheer Kieskeurig, te raadplegen via www.dakbeheerkieskeurig.nl.

Artikel 2 Identiteit van Dakbeheer Kieskeurig

 1. Dakbeheer Kieskeurig is bij de KvK geregistreerd onder nummer 84851708 en draagt btwidentificatienummer NL863413146B01. Dakbeheer Kieskeurig is gevestigd aan Winthontlaan 200 (3526 KV) te Utrecht.
 2. Dakbeheer Kieskeurig is per e-mail te bereiken via info@dakbeheerkieskeurig.nl of middels de Website www.dakbeheerkieskeurig.nl en telefonisch op 085-1301937.

Artikel 3 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Dakbeheer Kieskeurig en op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten, leveringen, commerciële relaties en overige rechtsverhoudingen tussen Partijen. De Algemene voorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Dakbeheer Kieskeurig overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Klant.
 5. Indien blijkt dat een bepaling of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig zijn, wordt de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden alsmede de gehele Overeenkomst niet aangetast. Partijen zullen zich in een dergelijk geval inspannen de nietige bepaling te vervangen voor een nieuwe, geldige bepaling die zo dicht mogelijk de ongeldige bepaling benadert binnen de strekking van de oorspronkelijke Algemene voorwaarden.